Gemeentelijke diensten / Dienst bevolking, burgerlijke stand en sociale zaken

Dienst bevolking, burgerlijke stand, sociale zaken en financiële dienst 

Bevolking  | Het rijksregister  | Afstand van organen  | Sociale zaken  | Incontinentiemateriaal  | Burgerlijke stand  | Crematorium UITZICHT |  retributies grafconcessies  |Electronische identiteitskaart  | Kids-ID  | Geef je beroep door!  | Rijbewijzen en evenementen | Nieuwe geluidsnormen  | Rookmelderscampagne  | Financiële dienst. 

Marie-Paule Ramaut: secretaris.mp@vleteren.be, rechtstreeks nummer: 057 40 93 29
Caroline Bondue: ict@vleteren.be, rechtstreeks nummer: 057 40 93 22
Leen Maenhout: Leen.maenhout@vleteren.be, rechtstreeks nummer: 057 40 00 99

Openingsuren
De dienst bevolking is elke werkdag toegankelijk van 9 tot 12 uur en op donderdagmiddag
van 13.30 tot 16.30 uur.
Alle andere namiddagen wordt er gewerkt met gesloten deuren (wel telefonische permanentie).
Tweewekelijks op zaterdagvoormiddag open. 

Bevolking 

 • Opvolgen bevolkingsbeweging
 • Adreswijzigingen
 • Afleveren van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen (kinderen) en paspoorten voor Belgen
 • Afleveren van identiteitskaarten en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen
 • Afleveren van allerhande documenten zoals: bewijs van woonst, bewijs van nationaliteit, bewijs van leven, samenstelling gezin, …
 • Uittreksels en attesten uit de bevolkingsgegevens
 • Erfrechtverklaring
 • Fiche familiale/individuelle d’état civil voor Franse punten/pensioen
 • Eensluidend verklaren van afschriften
 • Wettigen van handtekeningen
 • Opnemen van verzet of uitdrukkelijke afstand van organen. 
 • Registratie samenwonenden
 • Aanvragen/verzet i.v.m. orgaantransplantatie na overlijden
 • Opnemen laatste wilsbeschikking (begraving of crematie)
 • Wijzigen van uw beroep in de bevolkingsregisters
 • Bijhouden inentingsbewijzen tegen poliomyelitis
 • Aanvraag Belgische nationaliteit
 • Inlichtingen i.v.m. de verkiezingen
 • Vreemdelingen
 • Adresopzoekingen en adressenlijsten
 • Straatnaamopgeving
 • Het toekennen van een huisnummer aan uw woning
 • Gezworenen
 • Opvolgen toewijzing voorlopige bewindvoerders
 • Verlengd minderjarigen
 • Bijhouden en verwerken bevolkingsgegevens

TOP

Mijn dossier bij het rijksregister 
Misschien hoorde u al van de website "Mijn Dossier" bij het Rijksregister, zo niet stellen wij u die graag even voor. U kunt er met behulp van de elektronische identiteitskaart uw gegevens in het Rijksregister raadplegen, zien wie uw gegevens geraadpleegd heeft gedurende de laatste 6 maanden en u kan zelfs een aantal volwaardige uittreksels uit het bevolkingsregister (samenstelling van gezin, bewijs van leven...) afhalen zonder hiervoor op het gemeentehuis te moeten langsgaan.
Om deze website te gebruiken heeft u wel een eID-kaartlezer nodig op uw PC. Bij recente controles is ook gebleken dat 8% van de Belgen zijn elektronische identiteitskaart (eID) nooit op zak heeft. Nochtans is er een wettelijke verplichting om vanaf de leeftijd van 15 jaar de eID steeds bij te hebben, vermits ze het bewijs is van je inschrijving in het bevolkingsregister.
Zie E-loket, bevolking, burgerlijke stand en sociale zaken

Afstand van organen
Het gebrek aan organen is de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donors met als gevolg: steeds langere wachtlijsten en helaas patiënten die overlijden. Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie.
Organen kunnen weggenomen worden bij iedere overledene die in België woonachtig is op het moment van overlijden. Een uitdrukkelijke toestemming is niet meer nodig. Dit noemt men stilzwijgende toestemming. Dit betekent dat iedereen, die zich niet vooraf verzet, bereid is organen af te staan na zijn of haar dood. Hiertegen kunt u verzet aantekenen. Het verzet wordt dan via het rijksregister doorgegeven aan een centrale dienst van het Departement van Volksgezondheid. U kunt ook uitdrukkelijke toestemming geven. Dit wordt eveneens doorgegeven aan de centrale dienst voor Volksgezondheid. In dit geval kunnen familieleden zich niet meer verzetten en een wegname verhinderen waarmee de overledene had ingestemd. Deze beslissing kan op elk moment herzien worden. Het formulier om de verklaring af te leggen kunt u vinden op http://www.beldonor.be. Deze verklaring wordt geregistreerd bij de dienst bevolking (Administratief Centrum) op voorlegging van de identiteitskaart. Er wordt tevens een ontvangstbewijs afgegeven.

TOP

Sociale zaken

 • Pensioen
 • Tegemoetkoming gehandicapten
 • Vrijstelling gordelplicht
 • Parkeerkaart
 • Sociaal telefoontarief
 • Machtiging gebruik witte blindenstok en gele stok voor slechtzienden 

Tegemoetkoming incontinentiemateriaal
Vanaf 2010 krijgt iedereen een aanslagbiljet algemene gemeentebelasting in de bus, hierin wordt enkel nog een korting voorzien voor kinderen tot 18 jaar. De premie voor incontinentiemateriaal wordt apart uitbetaald mits opgave rekeningnummer. 
Voor inlichtingen: 057 40 00 99

TOP  

Burgerlijke stand 

 • Geboorteaangifte
 • Huwelijken
 • Echtscheiding
 • Overlijdens
 • Adoptie
 • Erkenning van het kind
 • Het beheer van begraafplaatsen
 • Nationaliteit (toekenning en verkrijgen van Belgische nationaliteit)
 • Afschriften en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand
 • Het opvolgen van huwelijksjubilea en eeuwelingen
 • Afstamming
 • Het overschrijven van akten opgemaakt in het buitenland
 • Het overschrijven van verbeterende vonnissen
 • Het overschrijven van vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg (i.v.m. afstamming)
 • Huwelijksvermogenstelsels
 • Inscannen en opzoekingen via DIGIDOC
Aangepaste retributies voor grafconcessies
Dit alles met ingang vanaf 1 april 2013

GRAFKELDER URNEKELDER COLUMBARIUMNIS
Bij overlijden € 400 € 400 € 400
Voor overlijden Niet mogelijk € 500 € 400
Niet – Vleternaar * € 2000 € 2000 € 1000 
* Wie in de 30 jaar voor overlijden minimaal 10 jaar in Vleteren gedomicilieerd was, wordt ook beschouwd als Vleternaar.

Voor de bijzetting van een urne in een bestaande grafkelder worden volgende tarieven toegepast:
* € 275 voor de concessie
* € 125 voor het openen van de grafkelder

Tarieven die behouden blijven:
* openen van de kelder: € 125 
* ontgraving: € 250 

Belangrijk om te weten is dat naast de concessie van een urne- of grafkelder ook nog de aankoop van deze kelder dient betaald te worden. De facturatie hiervoor gebeurt door de firma Bentein. 

Crematorium UITZICHT te Kortrijk
22 gemeentebesturen hebben in de voorbije jaren samen geïnvesteerd in de ontwikkeling van een eerste gemeenschappelijke crematorium voor zuid-en midden-West-Vlaanderen. Ook de gemeente Vleteren heeft deze investering  mee gedragen. www.crematoriumuitzicht.be.  

De elektronische identiteitskaart
Vanaf 16 december 2004 worden in onze gemeente nog enkel elektronische identiteitskaarten uitgereikt. De identiteitskaart heeft het formaat van een bankkaart en bevat een elektronische chip. Er staat informatie op die met het blote oog niet zichtbaar is en informatie die elektronisch gelezen kan worden. Alle gegevens van de huidige identiteitskaart, met uitzondering van de burgerlijke staat en het adres, worden ook op de elektronische kaart vermeld. De elektronische identiteitskaart blijft 5 jaar geldig en tegen eind 2009 moet iedereen er één bezitten. De administratieve procedure blijft zo goed als onveranderd. U wordt opgeroepen met een oproepingsbrief. U komt persoonlijk naar het gemeentehuis om uw basisdocument te ondertekenen, uw foto af te geven en te betalen (12,5 euro). Een tweetal weken na de ondertekening van het basisdocument ontvangt u thuis een enveloppe met daarin twee codes: een PUK-code en een PIN-code. Met deze codes wordt opnieuw naar het gemeentehuis gekomen. Op de bevolkingsdienst steekt men de identiteitskaart in een kaartlezer (vergelijkbaar met proton/bancontact) en maakt u door het intikken van de PUK- en PIN- code de identiteitskaart gebruiksklaar. In de toekomst zou de extra geheugenruimte op de chip ook gebruikt kunnen worden voor andere toepassingen zoals de SIS-kaart en rijbewijs.

Weldra op reis naar het buitenland met kinderen?
Vraag tijdig je Kids-ID aan! De kids-ID is een geldig reisdocument waarmee kinderen kunnen reizen in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat ze vergezeld zijn van een ouder met een geldige identiteitskaart. De kids-ID is drie jaar geldig en vervangt het kartonnen kinderpasje.
Voorwaarden
Een kids-ID is een identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. 
Let op! Voor de meeste landen buiten de Europese Unie is een geldige individuele reispas (en eventueel een visum) vereist. Om te weten welke landen hiervoor in aanmerking komen, raadpleeg je best het consulaat of de ambassade van het land waar je heen reist, je reisagent of www.diplomatie.belgium.be
Aanvragen
- Wie?
Eén van de ouders of voogd (vonnis bewijs ouderlijke macht meebrengen) komt samen met het kind naar de balie van de dienst bevolking.
- Wanneer?
De productie van een kids-ID duurt drie tot zes weken. Kom dus zeker ruim op tijd vóór de aanvang van je reis! 
- Hoe?
De ouder meldt zich aan samen met het kind aan de balie van de dienst bevolking.
- Wat meebrengen?

identiteitskaart van de ouder

 • identiteitskaart van de ouder
 • SIS-kaart van het kind
 • één pasfoto van het kind  

Let op!  De aanvaardingscriteria van een foto voor de kids-ID zijn dezelfde als die voor de eID. Accessoires zoals haarspelden, zonnebril in het haar, bandana, haarband, muts zijn niet conform de fotomatrix. Pasfoto's met dergerlijke accessoires kunnen niet aanvaard worden. Is de pasfoto niet OK dan loopt de aanvraag van de kids-ID vertraging op!
Bijkomende voorwaarde:
Een kids-ID is 3 jaar geldig. Een kids-ID is niet meer geldig vanaf de datum dat het kind 12 jaar wordt. Vanaf die datum moet het kind over een eID beschikken.
Kostprijs?
Aanvraag via normale procedure (3 tot 6 weken): 7 euro 

Contact: secretaris.mp@vleteren.be (Marie-Paule Ramaut), ICT@vleteren.be (Caroline Bondue), Leen.maenhout@vleteren.be (Leen Maenhout), Lut.demuys@vleteren.be (Lut Demuys)

TOP  

Oproep !
Teneinde een correct beeld te verkrijgen van de diverse beroepscategorieën in onze bevolking , en hiermee de kruispuntbank op punt te kunnen stellen voor de verschillende overheidsdiensten ( bijvoorbeeld pensioendienst ) is het wenselijk dat u uw beroep doorgeeft aan het gemeentebestuur. Omdat alle beroepen door middel van een code in de software ingebracht worden, dien je het  beroep zo specifiek mogelijk te omschrijven  (vb arbeider – dit kan zijn voor metaalbewerking ; of in de voeding , of textiel, houtbewerking enz). 
U kunt ons bereiken via ons algemeen telefoonnummer 057/40 00 99 – of per fax 057/40 13 66 – of per e-mail secretariaat@vleteren.be 

TOP 

Dienst rijbewijzen & evenementen

Rechtstreeks nummer: Tel. 057 40 93 26 
Aanvragen en registreren van reispassen

 • Opmaken van dans- en schietvergunningen
 • Opmaken van gerechtelijke documenten zoals IB’s en staten van inlichtingen
 • Bijhouden van strafregister
 • Opsturen van strafregister en rijbewijzen voor vertrekkers
 • Vaststellingen van schade aan teelten
 • Landbouwtellingen
 • Bijhouden en aanvullen van gemeentelijk rampenplan
 • Opmaken van bewijzen van goed zedelijk gedrag
 • Varkensinventarissen en slachtbewijzen
 • Opmaken van vergunningen voor wielerwedstrijden
De site  www.gratisrijbewijsonline.be  biedt gratis up-to-date theorie voor diverse rijbewijzen; gratis oefenvragen; gratis uitleg praktijk; een gratis nieuwsbrief waarmee de bezoekers geïnformeerd worden over wetswijzigingen. Jongeren die praktijkopleiding volgen, kunnen een praktijkhandboek in PDF vorm naar hun computer downloaden en gratis kortingsbons voor een rijschool naar keuze afprinten.

Aanvraag evenementen

Evenementen die op de openbare weg en/of openbare terreinen plaatsvinden, kunnen slechts plaatsvinden na voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen. De toelating dient, schriftelijk, 30 dagen voor de datum van het evenement te worden aangevraagd. Dit laat - in het belang van ieders veiligheid ! - de nodige tijd om een politiereglement op te maken en signalisatie te voorzien. Indien de termijn van de aanvraag wordt overschreden, wordt het evenement ambtshalve geweigerd! Er werd vanuit de gemeente een standaard "aanvraagformulier evenementen" opgesteld, zodoende over een voor iedereen gelijke en duidelijke procedure te beschikken.   Ook het plaatsen van tijdelijke reclame- en/of bewegwijzeringborden op het openbaar domein langs gemeentewegen dient 20 dagen op voorhand schriftelijk te worden aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen. Voor wat gewestwegen (N8 en N321) betreft moet bijkomend nog de toelating gevraagd worden aan het Agentschap Wegen en Verkeer (Omloopstraat 1, 8900 Ieper, t.a.v. dhr. Lagrou). 
 
 
Nieuwe geluidsnormen 

Vanaf 1 januari 2013 werd een aanpassing aan de Vlarem-wetgeving van toepassing voor inrichtingen waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.

Inrichtingen (feestzalen, dancings, muziekcafés, lokalen e.d.) worden vanaf dan ingedeeld in 3 categorieën overeenkomstig het maximaal geluidsniveau dat men in de inrichting produceert, als volgt:

1/ Het maximaal geluidsniveau in de inrichting ≤ 85 dB(A) LAeq, 15 min:

U moet GEEN melding doen, evenmin een vergunning aanvragen in het kader van de Vlarem-wetgeving.

Indien deze inrichtingen omwille van bijzondere gelegenheden (fuiven, feestelijkheden e.d.) een paar keer per jaar (max. 12 keer per jaar en 2 keer per maand) toch boven dit geluidsniveau (˃85 dB(A)) willen gaan, dan dient hiervoor een toelating te worden gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen!

Hetzelfde geldt voor bijzondere gelegenheden gehouden in open lucht, tenten, jeugdlokalen, schoollokalen enz. Als men elektronisch versterkt muziek wil maken met een geluidsniveau boven de 85 dB(A) dan dient men toelating te bekomen van het college van burgemeester en schepenen.

2/ Het maximaal geluidsniveau ≤ 95 dB(A) LAeq, 15 min:

U moet een melding doen, dit is een Vlarem-vergunning derde klasse (geregeld door de gemeente voor de dorpshuizen van Westvleteren en Woesten en voor voetbalkantine).

Wil u uitzonderlijk één keer of maximaal 12 keer per jaar een geluidsniveau produceren van ≤ 100 dB(A) LAeq, 60 min, dan dient u (bijkomend) een aparte toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

3/ Het maximaal geluidsniveau ≤ 100 dB(A) LAeq, 60 min:

U moet een Vlarem- vergunning 2de klasse aanvragen (geregeld door de gemeente voor de Sceure)

! Voor activiteiten met geluidsniveau > 85 dB(A) LAeq, 15 min, moet get geluidsvolume gedurende de hele activiteit geregistreerd worden met een decibelmeter, zichtbaar voor de persoon die het volume bedient !

Meer informatie over de nieuwe geluidsnormen kan je raadplegen op: www.lne.be/geluidsnormen.

Bij de technische dienst kan je meer info bekomen in verband met de aanvraag van een milieuvergunning op het nummer 057 40 93 20.

Voor aanvragen betreffende occasionele evenementen, kun je terecht bij tel. 057 40 93 26 - secretariaat@vleteren.be

TOP 

Financiële dienst  

Rechtstreeks nummer: 057 40 93 29
Marie-Paule Ramaut:
secretaris.mp@vleteren.be

 • Bijhouden van uitgaande en inkomende facturen
 • Opvolgen van onderhoudscontracten en abonnementen
 • Opmaken van bestelbons
 • Bijhouden van boekhouding van het secretariaat, van bestelbon of beslissing tot en met de aanrekening.
Agenda
VRAAG TIJDIG UW KIDS-ID AAN!
FOD FINANCIEN ZOEKT 98 MEDEWERKERS!
MILIEUVERGUNNINGS-AANVRAAG KLASSE 2
EEN HELIKOPTER BOVEN VLETEREN?
VACATURE IVVO
OPENBAAR ONTWERP MESTACTIEPROGRAMMA 2015-2018
WAARSCHUWINGSFASE: WEES VOORBEREID OP DE WARMTE
DE WOESTENAAR IN DE BEELDENSTORM
Klik hier voor de volledige agenda
 
 
Vleteren - Kasteelstraat 39 - 8640 Vleteren - Tel. 057/40.00.99 - Fax. 057/40.13.66 
 
Developed by DigitalMind - Powered by eXopera