Gemeentelijke diensten / Technische dienst - Administratie

Technische dienst - Administratie

Rechtstreeks nummer: 057 40 93 20

Hoofd technische dienst: Parret Marie-Christine, technische.dienst@vleteren.be

Medewerksters: Vermeulen Annick, Annick.Vermeulen@vleteren.be 
 

Openingsuren:

Maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u30.
Donderdagnamiddag  van 13u30 tot 16u30.

Bij de dienst ruimtelijke ordening, milieu en openbare werken kan men:

 • een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning aanvragen
 • een stedenbouwkundig attest bekomen die inlichtingen verschaft over de bestemming en de stedenbouwkundige mogelijkheden van een perceel
 • een slopingsvergunning aanvragen
 • een vergunning voor het vellen van bomen aanvragen
 • melden van schade aan openbaar domein (eventueel na verkeersongeval): weginfrastructuur, voetpaden, openbare gebouwen ...
 • melden van wateroverlast (riool, gracht, openbare waterloop ...)
 • aanvragen gebruik feestmateriaal en signalisatie

 • Verder kun je alle mogelijke informatie inwinnen m.b.t.:
  • rooilijnplannen
  • structuurplannen
  • planologisch attest
  • verkavelingsaanvragen
  • stedenbouwkundige attesten nr. 1 & 2
  • kadaster
  • stedenbouwkundige inlichtingen notarissen, immo's ...
  • milieuvergunningsaanvragen 1e, 2e & 3e klasse
  • inname openbaar domein n.a.v. bouwwerken of feestelijkheden
  • rioolaansluitingen en overwelvingen.
ALLES ROND PREMIES -->  zie Habito Woonwinkel 
Zie ook de website voor Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse Overheid. 
 
Wat te doen in geval van een arbeidsongeval?
U hebt een arbeidsongeval gehad? U hebt vragen of u hebt hulp nodig? 
U kunt zich moeilijk verplaatsen?

Een sociaal assistent van het Fonds voor Arbeidsongevallen staat tot uw dienst.

Voor onze regio zijn er zitdagen in Kortrijk, Roeselare, Brugge en Gent. 
Voor meer informatie over de zitdagen: klik hier

OF ga naar de website: www.faofat.be 
OF bel: 02 506 84 72

 

 

GSA: Vleteren ontvoogd

 

Sinds 1 september 2015 beschikt de gemeente over een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar (GSA). Dhr. Jan De Moor is tewerkgesteld via de WVI en is aanwezig in de gemeente op woensdag en vrijdag. Hij versterkt zo het team van mevr. Marie-Christine Parret en mevr. Annick Vermeulen.

Hiermee voldoet Vleteren nu ook aan de vijfde voorwaarde om ruimtelijk ontvoogd te zijn: de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, een plannenregister, een vergunningenregister en een inventaris onbebouwde percelen waren al langer een feit.

De Minister bevoegd voor ruimtelijke ordening  nam hierover een besluit op 19 augustus.
De vaststelling tot ontvoogding werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 15 september 2015. Vergunningsaanvragen die ingediend worden vanaf de eerste dag van de tweede maand na publicatie van het ontvoogdingsbesluit, zijnde 1 november 2015, vallen onder het nieuwe vergunningensysteem.

Dit betekent dat de gemeente dan autonoom stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen kan afleveren, dus zonder voorafgaand advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar (in de volksmond beter gekend als ‘Stedenbouw Brugge’).

Wat verandert er voor u als aanvrager van een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning?  

-   Onze gemeentelijke dienst stedenbouw moet zich niet langer tot de gemachtigd ambtenaar bij stedenbouw Brugge richten voor een advies, dat we bovendien verplicht waren over te nemen als hij de vergunning weigerde of bepaalde voorwaarden oplegde. We kunnen hem nog wel altijd vrijwillig om advies vragen, maar dat is dan niet langer bindend.

-    In de plaats van het advies van de gemachtigd ambtenaar bij stedenbouw Brugge, maakt de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar voor elke aanvraag een advies op voor het schepencollege, dat uiteindelijk de beslissing neemt over de aanvraag.

-   Afhankelijk van de aanvraag is in sommige gevallen wel het advies van andere overheidsdiensten nog nodig (bijvoorbeeld van de Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest voor aanvragen langs gewestwegen). Op een paar uitzonderingen na is dit advies echter nooit bindend.

- De termijnen voor het afleveren van een vergunning worden korter. Stedenbouwkundige vergunningen moeten binnen 75 dagen worden afgeleverd (vroeger 105 dagen), verkavelingsvergunningen binnen 150 dagen. In een aantal gevallen, bijvoorbeeld wanneer er een openbaar onderzoek nodig is, kunnen deze termijnen met 30 dagen worden verlengd. Als de termijnen worden overschreden, staat dit gelijk aan een weigering van de aanvraag.

-   Tegen de beslissing van het schepencollege kan beroep ingesteld worden bij de Deputatie. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de beroepsbeslissing aan de aanvrager. Indien geen beslissing wordt genomen binnen de toepasselijke vervaltermijn, wordt het beroep geacht afgewezen te zijn.

Voor meer inlichtingen, contacteer de dienst ruimtelijke ordening: 057 40 93 20

 

 

Agenda
VLAANDEREN FEEST!
EANDIS: 'GEEN STROOM'
OPENBAAR ONTWERP MESTACTIEPROGRAMMA 2015-2018
DE WOESTENAAR IN DE BEELDENSTORM
DE TESTKARAVAAN KOMT NAAR JOUW GEMEENTE!
MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 2
VERKOOP PASTORIEWONING WOESTEN
HERSTRUCTURERING FEDERALE BELASTINGSDIENSTEN
Klik hier voor de volledige agenda
 
 
Vleteren - Kasteelstraat 39 - 8640 Vleteren - Tel. 057/40.00.99 - Fax. 057/40.13.66 
 
Developed by DigitalMind - Powered by eXopera