Machtigingen en protocollen voor het uitwisselen van persoonsgegevens

Voor toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft het lokaal bestuur een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

Het lokaal bestuur Vleteren beschikt over volgende machtigingen:


•    RR nr. 13/2013 13 februari 2013 (Rijksregistergegevens van niet-inwoners):
Aanvraag van de VVSG ten behoeve van de gemeenten om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de uitvoering van de aan hen toevertrouwde taken


•    FO nr. 04/2017 9 maart 2017 (Recente kadastergegevens):  
Beraadslaging over het verlenen van een algemene machtiging aan de Vlaamse steden en Gemeenten, om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (""AAPD"") voor toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door de steden en gemeenten


•    VTC nr. 22/2015 van 17 juni 2015, zoals gewijzigd bij beraadslaging nr. 31/2016 van 27 juli 2016: 
Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers van het departement Landbouw en Visserij aan de Vlaamse gemeenten in het kader van een aantal gemeentelijke bevoegdheden"


•    Alle gemeenten en provincies hebben toegang tot de mededeling van het recht op verhoogde tegemoetkoming uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ), door een algemene machtiging van het Sectoraal Comité Sociale Zekerheid: ASZ 029/2001.

 

Het lokaal bestuur Vleteren beschikt over volgende protocollen:
•    Nihil