Wonen

De sociale dienst van het OCMW helpt bij het zoeken naar een geschikte huurwoning en bij een aanvraag voor een sociale woning, dit in nauwe samenwerking met HABITO (zitdag elke woensdag van 9-12 uur in het OCMW).

Het OCMW van Vleteren beschikt niet over eigen sociale woningen. Op ons grondgebied zijn sociale woningen beschikbaar van sociale huisvestingsmaatschappijen de Mandel www.demandel.be  en Ons onderdak www.onsonderdak.be en van sociaal verhuurkantoor de Woonsleutel www.svkwoonsleutel.be

Bij dakloosheid of onmiddellijke nood aan crisisopvang kan hulp geboden worden bij tijdelijke herhuisvesting (eigen doorgangswoning, de Passage, crisisnetwerk, CAW).
De eigen doorgangswoning is bedoeld voor de tijdelijke opvang van een gezin.

OCMW Vleteren is ook aangesloten bij de huurdersbond, een vzw die de huurdersbelangen verdedigt.
Wij worden automatisch op de hoogte gebracht van de namen van mensen aan wie een vordering tot uithuiszetting of een vonnis met een bevel tot uithuiszetting wordt betekend. In deze situatie bemiddelen wij waar mogelijk en bieden hulp op de meest aangepaste wijze.
Waar mogelijk wordt doorverwezen naar en bemiddeld met onthaaltehuizen (bvb. De Passage).

Bemiddeling met verhuurder en opmaak afbetalingsplannen. Zie ook Budgethulpverlening.
Financiële tussenkomsten in huurachterstallen en huurwaarborg. Zie ook Financiële hulpverlening.

Serviceflats

Het OCMW is eigenaar van 12 serviceflats.   Kostprijs ; 420 € per maand.  Gelegen in de Hendrik Deberghstraat (gelegen naast De Mistel).   Alle 65-plussers uit Vleteren kunnen zich kandidaat stellen (wachtlijst).

Tussenkomsten in verblijfskosten in een woon- en zorgcentrum

Voor wie:
Mensen die verblijven in een woon- en zorgcentrum en die niet zelf kunnen instaan voor de betaling van de verblijfskosten, noch met hun maandelijks inkomen, noch met hun spaargeld.

Tussenkomst OCMW:
Het volledige inkomen van de woon- en zorgcentrumbewoner wordt aangewend voor de betaling van onder meer de verblijfskosten, de hospitalisatiekosten, de mutualiteitsbijdrage en de hospitalisatieverzekering, opleg dokters- en medicatiekosten en de personenbelasting.

Het verschil wordt betaald door het OCMW. Bovenop deze tussenkomst heeft de begunstigde recht op maandelijks zakgeld (wordt jaarlijks geïndexeerd). Dit zakgeld kan hij of zij besteden, naar vrije keuze, om te voorzien in zijn of haar persoonlijke behoeften.

Voorwaarden tot tussenkomst:
Het maandelijks inkomen is ontoereikend om het verblijf in het woon- en zorgcentrum te bekostigen.

Er wordt rekening gehouden met bezit van onroerende goederen of de vervreemding ervan gedurende de voorbije 10 jaar.

De tussenkomst kan zowel gebeuren bij opname in het woon- en zorgcentrum als in de loop van het verblijf.

Terugvordering:
Indien er onroerend(e) goed(eren) is (zijn), wordt er hierop een hypotheek genomen door het OCMW. Bij verkoop van de woning wordt de genoten tussenkomst teruggevorderd.

Indien wordt vastgesteld dat de bejaarde een onjuiste inlichting inzake spaargeld verschafte, kan het OCMW de tussenkomsten van de voorbije vijf jaar volledig terugvorderen.

Kosten van de maatschappelijke dienstverlening ingevolge tussenkomst in verblijfskosten in een woon- en zorgcentrum kunnen verhaald worden op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde (kinderen, provinciale barema’s worden hierbij gehanteerd

OCMW
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:00